Tionscadal Gníomhaíochta

Smaointe i gcomhar Tionscadal Gníomhaíochta

1. An tOireachtas inár bPobal

Tugann an tionscadal gníomhaíochta seo spreagadh do mhic léinn nithe a fhoghlaim faoin bpolaitíocht ina bpobail féin. Iarrtar ar na mic léinn taighde a dhéanamh faoi na Croí-Cheisteanna seo a leanas:

Croí-Cheisteanna:

 • Cén Dáilcheantar ina gcónaímid?
 • Cad iad na ceantair atá ann inár nDáilcheantar?
 • Cá mhéad suíochán atá ann inár nDáilcheantar?
 • Cá mhéad suíochán a bheidh ann sa chéad olltoghchán eile?
 • Cé hiad ár gcuid TD-anna/Seanadóirí áitiúla?
 • Cad iad na páirtithe polaitíochta lena mbaineann ár gcuid TD-anna/Seanadóirí áitiúla?
 • Cad é cúlra gach duine ar leith dár gcuid TD-anna/Seanadóirí áitiúla?
 • Cad iad na róil/feidhmeanna atá ag ár gcuid TD-anna/Seanadóirí áitiúla i nDáil Éireann/Seanad Éireann?

Déanann na mic léinn Cur i Láthair PowerPoint/Taispeántas Balla ansin maidir lena gcuid Ionadaithe Poiblí.

2. An tOireachtas inár dTír

Tugann an tionscadal seo spreagadh do mhic léinn i leith nithe a fhoghlaim faoi pháirtithe polaitíochta náisiúnta. Iarrtar ar na mic léinn taighde a dhéanamh faoi na Croí-Cheisteanna seo a leanas:

Croí-Cheisteanna:

 • Cad iad na páirtithe polaitíochta a bhfuil ionadaíocht acu faoi láthair i nDáil Éireann/Seanad Éireann?
 • Cá mhéad TD-anna/Seanadóirí atá ag gach páirtí ar leith?
 • Cá mhéad TD-anna neamhspleácha a toghadh san olltoghchán is déanaí a bhí ann?
 • Cé hé/hí ceannaire reatha gach páirtí polaitíochta ar leith agus cén cúlra atá aige/aici?

Déanann na mic léinn Cur i Láthair PowerPoint/Taispeántas Balla ansin maidir leis na páirtithe polaitíochta in Éirinn.

3. Bréag-Thoghchán a Eagrú

Eagraigh bréag-thoghchán sa rang agus bain úsáid as an gcóras ionadaíochta cionúire (PR). Tá eagrú bréag-thoghcháin ina bhealach iontach chun ról a thabhairt do mhic léinn agus chun a thaispeáint go bhfuil níos mó i gceist leis an bpolaitíocht ná spórt lucht féachana. Ag tús an phróisis, ní mór don rang cinneadh a dhéanamh faoi na nithe seo a leanas:

 • Cén post a dtoghfar daoine chuige?
 • Cá mhéad post atá le líonadh?

Tar éis teacht ar chomhaontú, ní mór do na hiarrthóirí a n-ainmneacha a chur chun tosaigh lena dtoghadh.
Ag an gcéim seo, is ceart do na mic léinn eolas a fháil freisin faoin gcóras PR agus faoin tslí ina dtaispeánann siad a roghanna trí vótáil a dhéanamh ar son 1, 2, 3 … Nuair atá an obair sin déanta, is faoi na mic léinn atá sé. I measc na gcoistí a d’fhéadfaí a fhoirmiú chun an tasc seo a chur i gcrích, áirítear na Coistí seo a leanas:

Coistí toghcháin:

Tá foireann bheag ag gach iarrthóir chun cabhrú leis an bhfeachtas toghcháin. I measc na dtascanna a d’fhéadfaí a thabhairt do dhaoine, áirítear an méid seo a leanas:

Beartas: Ullmhaigh forógra nó plean gníomhaíochta don iarrthóir

Poiblíocht: Cinntigh go bhfuil eolas ag na mic léinn faoi na hiarrthóirí agus faoina bhforógraí

Canbhasáil: Cinntigh go mbuaileann an t-iarrthóir leis an oiread vótálaithe agus is féidir.

Coiste Chlár na dToghthóirí:

Baileoidh an grúpa mac léinn seo ainmneacha agus seoltaí gach mic léinn ar leith atá i dteideal vóta a chaitheamh. Foilsítear an fhaisnéis sin ansin i gclár toghthóirí.

Déanfaidh an grúpa seo an páipéar ballóide a bheidh le húsáid sa toghchán a dhearadh freisin agus beidh pictiúr agus ainm gach iarrthóra le feiceáil air. Bunóidh an coiste stáisiún vótaíochta, mar aon le bosca ballóide, freisin ar lá na vótaíochta agus cinnteoidh sé nach gcaithfidh aon duine vóta seachas iad siúd atá cláraithe chun vóta a chaitheamh.

Coiste Comhairimh an Toghcháin:

Déanfaidh an Coiste seo comhaireamh ar na vótaí. Ní mór don Choiste téarmaí den chineál seo a leanas a thuiscint:

 • Cuóta
 • Barrachas
 • Dáileadh
 • Cur as an áireamh

Ceapfaidh an grúpa mac léinn sin ‘oifigeach ceannais’ a bheidh i gceannas ar an gcomhaireamh agus a fhógróidh an toradh go hoifigiúil. Déanfaidh an t-oifigeach ceannais an cuóta a bhunú freisin.

Seo a leanas an fhoirmle chun an cuóta a ríomh:

Roinn an líon iomlan vótaí bailí ar an líon suíochán móide suíochán amháin, déan neamhshuim d’aon chodán agus cuir aon leis an toradh. Mar shampla, má tá 1,000 vóta bailí ann agus má tá ceithre shuíochán ann, ríomhtar an cuóta mar a leanas:
1,000 ÷ (4 + 1) = 200 agus cuir 1 leis an toradh = 201.

Déanfaidh coiste an chomhairimh comhaireamh poiblí ar na vótaí. Tar éis gach comhaireamh a chríochnú, dearbhófar an toradh.

Ag deireadh an chéad chomhairimh, tugtar mionsonraí faoi na vótaí chéad rogha atá faighte ag gach iarrthóir ar leith. Má fhaigheann aon iarrthóir líon vótaí atá níos mó ná an cuóta, meastar é/í a bheith tofa. Tugtar barrachas ar an líon vótaí atá ag iarrthóir os cionn an chuóta.

Nuair a thoghtar iarrthóir ag a bhfuil líon vótaí os cionn an chuóta, déantar an barrachas sin a dháileadh ansin. Is é atá i gceist leis sin ná féachaint ar na dara roghanna ar na vótaí barrachais agus iad a chur leis na vótaí atá ag na hiarrthóirí atá fágtha.

Mura dtoghtar aon iarrthóir ansin, déantar an t-iarrthóir ag a bhfuil an líon is lú vótaí a chur as an áireamh. Déantar scrúdú ar vótaí uile an iarrthóra agus déantar na dara roghanna a chur leis na hiarrthóirí atá fágtha sa toghchán. Mura bhfuil aon 2ú roghanna ann ar pháipéar ballóide (i.e. duine nár thug ach uimhir a haon d’iarrthóir amháin gan aon roghanna eile a úsáid), ní thugtar an vóta sin d’aon iarrthóir eile agus tugtar vóta neamh-inaistrithe air.

Leantar ar aghaidh leis an bpróiseas seo agus cuirtear iarrthóirí as an áireamh agus dáiltear barrachais go dtí go líontar na suíocháin ar fad.

4. Bréag-Dhíospóireacht Oireachtais a Eagrú/strong>

Coinnigh súil ar sceideal an Oireachtais ar www.oireachtas.ie agus eagraigh díospóireacht den chineál céanna atá ar siúl san Oireachtas.

Is ceart do mhic léinn a roinnt ina ngrúpaí Rialtais agus freasúra. Chomh maith leis sin, beidh ort Ceann Comhairle a cheapadh chun bheith i gceannas ar an díospóireacht agus áiritheoirí a cheapadh, is é sin, duine ón bhfreasúra agus duine ón Rialtas, chun na vótaí a chomhaireamh agus an toradh a dhearbhú.

An Toradh Foghlama

Sa chuid seo, spreagtar daltaí chun roinnt taighde a dhéanamh d’fhonn na ceisteanna a ardaítear a fhreagairt. Tugtar moltaí do na daltaí freisin i dtaobh toghcháin bhréagacha agus díospóireachtaí a reáchtáil.

Acmhainní don Mhúinteoir agus don Mhac Léinn