Cé atá i dTeideal Vótáil agus Cineálacha Toghchán

Cé atá i dTeideal Vótáil agus Cineálacha Toghchán

An Toradh Foghlama

Sa cheacht seo, foghlaimeoidh tú faoin bhfáth ar chóir duit vótáil agus faoi conas vótáil a dhéanamh.

Gníomhaíocht

Gníomhaíocht a bhaineann leis an gCead Tiomána d’Fhoghlaimeoirí Aidhm: Is é is aidhm don ghníomhaíocht seo ná go dtuigfidh mic léinn cé chomh tábhachtach atá sé go n-úsáidfidh siad a vóta tráth toghcháin/reifrinn. Taispeánann an ghníomhaíocht seo cad a d’fhéadfadh tarlú i gcás nach gcaitheann líon mór daoine óga a vótaí. Taispeánann sé an difríocht sa toradh i gcás ina gcaithfeadh gach uile dhuine a vótaí.

Treoracha: Déan fótachóip de na Cártaí Vótála maidir leis an gCead Tiomána d’fhoghlaimeoirí agus gearr iad ina ról-chártaí ar leithligh. Scaip na ról-chártaí sin á chinntiú go bhfuil dóthain vótaí ‘Tá’ chun an tairiscint a rith ar an gcéad bhallóid. Tá an ghníomhaíocht seo bunaithe ar rang ina bhfuil 30 mac léinn, ach is féidir í a oiriúnú le haghaidh aon líon mac léinn fad is a ritear an tairiscint i dtosach. Seo a leanas an Tairiscint:

Tá an aois ag ar féidir le duine iarratas a dhéanamh ar Chead Tiomána d’Fhoghlaimeoir le hardú ó 17 mbliana d’aois go 21 bhliain d’aois.

Iarr ar na mic léinn vótáil i bhfabhar/i gcoinne na tairisceana de réir a ról-chárta vótála agus déan comhaireamh ar na vótaí ansin. Ritear an tairiscint. Iarr ar na mic léinn a gcéannacht a nochtadh agus a rá cé acu a chaith nó nár chaith siad vóta agus cén fáth a bhí leis sin. Tar éis an méid sin a dhéanamh, iarr ar na mic léinn vóta a chaitheamh arís ar bhonn a gcuid tuairimí féin agus féach cad a tharlaíonn. Gach seans go ndiúltófar don tairiscint má chaitheann gach duine a vótaí!

Ábhar Machnaimh: Déan plé in éineacht leis na mic léinn faoina gcuid smaointe agus tuairimí faoin dá bhallóid agus faoi cad atá foghlamtha acu faoi vótáil.

The Driving Permit Activity (adapted from The Driving License Activity in Phelan, D. (2005) Vote! Exploring Democracy, Equality, Participation and Elections)

Acmhainní don Mhúinteoir agus don Mhac Léinn

Gníomhaíocht a bhaineann leis an gCead Tiomána d’Fhoghlaimeoirí
Athscríbhinn Video

Tar éis duit 18 mbliana d’aois a shroicheadh tá dhá chúis ann lena iarraidh ort, mar shaoránach d’Éirinn, do vóta a chaitheamh: Toghcháin agus Reifrinn.

Cé nach gá duit a bheith i do shaoránach chun vóta a chaitheamh i dtoghchán áitiúil, ní féidir le gach duine vótáil i dtoghchán do Sheanad Éireann.

Bíonn cineálacha éagsúla toghchán ann, is é sin le rá, Olltoghcháin, Corrthoghcháin, Toghcháin Uachtaráin nó Toghcháin do Sheanad Éireann.

De réir an dlí, ní mór Olltoghchán a ghairm in Éirinn uair amháin ar a laghad gach cúig bliana mura rud é gur gá olltoghchán a bheith ann má thiteann an rialtas roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana.

Is toghchán de chineál speisialta é Reifreann agus is toghchán é a thugann deis do na saoránaigh vóta a chaitheamh ar thograí chun athrú a dhéanamh ar an mBunreacht.

Mar sin de, conas is féidir le duine vóta a chaitheamh? Bhuel, nuair is eol duit go bhfuil tú cáilithe chun vótáil, ní mór duit clárú chun bheith in ann vóta a chaitheamh ina aon Toghcháin nó Reifrinn atá le bheith ann.

Má tá tú cláraithe, gheobhaidh tú cárta vótaíochta sa phost thart ar sheachtain roimh an toghchán agus tugann an cárta sin mionsonraí duit faoin tráth a mbeidh an toghchán ar siúl agus faoin áit ina gcaithfidh tú do vóta.

Nuair a théann tú chuig an Stáisiún Vótaíochta, tugann tú an cárta vótaíochta leat le gur féidir tú a aithint agus d’ainm a mharcáil sa chlár mar dhuine a chaith vóta. Tugtar páipéar ballóide duit ansin agus is féidir leat do vóta a mharcáil air sin agus é a chur isteach sa bhosca ballóide.

Bailítear na boscaí ballóide agus déantar na páipéir bhallóide a chomhaireamh tar éis an Stáisiún Vótaíochta a dhúnadh.

Cén fáth, dar leat, go bhfuil sé tábhachtach do vóta a chaitheamh i dtoghchán?

Nasc PDF a athscríbhinn físeán anseo

Ceacht PDF